Type of Cold Room
ประเภทของห้องเย็น

อาหารเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตของมนุษย์ นอกจากเราจะมีกรรมวิธีในการผลิตอาหารที่หลากหลายแล้ว สิ่งสำคัญอีกกรรมวิธีหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารคือวิธีการถนอมและเก็บรักษาอาหารให้คงอยู่ได้ยาวนานเพื่อส่งต่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สดและใหม่อยู่เสมอ ดังนั้น การใช้ห้องเย็นเข้ามาช่วยเก็บรักษาอาหารจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยห้องเย็นเองก็มีหลากหลายประเภทตามการใช้งาน ดังนี้

1. ห้องแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room)


 

ห้องเย็นแบบแช่แข็งลมเย็นจัด เหมาะสำหรับการแช่แข็งสินค้าให้เย็นแบบรวดเร็วเพื่อเป็นการไม่ทำให้เซลล์ในสินค้าที่เราต้องการแช่เกิดความเสียหาย โดยการแช่แข็งสินค้าในแต่ละประเภทจะแตกต่างกัน เช่นการแช่แข็งผักและผลไม้จะต้องทำการแช่แข็งแบบรวดเร็วเพื่อไม่เป็นการทำให้ผนังเซลล์แตก ซึ่งการที่เซลล์แตก มีสาเหตุมาจากน้ำในเซลล์เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง (เกล็ดน้ำแข็ง) หรือการแช่แข็งอาหารทะเลจะต้องพยายามไม่ทำให้เกิดเกล็ดน้ำแข็งภายในเนื้อเซลล์ เพราะจะทำให้เซลล์ช้ำ โดยใช้เวลาในการแช่แข็งสินค้า ประมาณ 4-5 ชม. และจะต้องใช้ระยะเวลาในการดึงอุณหภูมิไม่เกิน 6 ชม.

 

อุณหภูมิห้องจะอยู่ที่ประมาณ -35 องศาเซลเซียส

2. ห้องแช่แข็ง (Freezer Room)


ห้องเย็นแช่แข็ง เป็นห้องเย็นที่ใช้สำหรับลดอุณหภูมิสินค้าและเก็บสินค้าในช่วงระยะเวลานาน ๆ ซึ่งจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของตัวสินค้านั้น ๆ เช่น ปลาแช่แข็งเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -17.8 ถึง -23.3 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาได้ระยะเวลา 8-10 เดือน ซึ่งหากปฏิบัติอย่างถูกต้องจะสามารถรักษาสี กลิ่น รส และคุณค่าทางอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่จะให้เนื้อสัมผัสที่แตกต่างจากของสดออกไปบ้าง

อุณหภูมิห้องจะอยู่ที่ประมาณ -5 ถึง -25 องศาเซลเซียส

3. ห้องเย็นเก็บรักษาสินค้า (Cold Storage Room)

 

 

 

 

 

 


ห้องเย็นเก็บรักษาสินค้า ใช้สำหรับเก็บรักษาสินค้าซึ่งสินค้าจะผ่านการแช่แข็งมาแล้ว เช่น เนื้อสัตว์ ไอศกรีมโดยสินค้าที่นำมาเก็บเหล่านี้จะมีอุณหภูมิต่ำกว่าหรือเท่ากับอุณหภูมิของห้องเก็บรักษาสินค้า

อุณหภูมิห้องจะอยู่ที่ประมาณ -25 องศาเซลเซียส

4. ห้องแช่เย็นเฉียบพลัน (Air Blast Chill Room)


ห้องแช่เย็นเฉียบพลัน  ใช้สำหรับลดอุณหภูมิ เพื่อรอกระบวนการต่อไป หรือเพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรีย หรือเพื่อให้เชื้อเอมไซน์ย่อยเนื้อในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ ส่วนใหญ่ห้องเย็นเฉียบพลันจะมีเรื่องของเวลาที่ใช้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละชนิด

 อุณหภูมิห้องจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง -10 องศาเซลเซียส

5. ห้องเย็นพักสินค้า (Anti Room)


ห้องเย็นพักสินค้า ใช้สำหรับลดอุณหภูมิของอากาศภายนอกที่มีอุณหภูมิไหลเข้าห้องแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room) หรือห้องเก็บที่มีอุณหภูมิต่ำ ๆ ห้องนี้บางครั้งก็มีไว้สำหรับพักสินค้า หรือกระจายสินค้าบ้างในตัวเอง 

อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ -5 ถึง 10 องศาเซลเซียส

© 2020 by Cool Innotech Co.,Ltd.

Asset 2.png