01.jpg

รวมภาพกิจกรรม Less is More ปี 2564

บริษัท คูลอินโนเทค จำกัด มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้มอบโอกาส

และความสุขคืนกลับสู่สังคม ผ่านโครงการ Less is More (น้อยแต่มาก)

เป็นโครงการที่มีเป้าหมายหลัก คือการแบ่งปันให้กับสังคมในหลากหลายโอกาส

01.jpg

รวมภาพกิจกรรม Less is More ปี 2562-2563

บริษัท คูลอินโนเทค จำกัด มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้มอบโอกาส

และความสุขคืนกลับสู่สังคม ผ่านโครงการ Less is More (น้อยแต่มาก)

เป็นโครงการที่มีเป้าหมายหลัก คือการแบ่งปันให้กับสังคมในหลากหลายโอกาส

ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ “การแปรรูป” ผลิตผลสู่ชุมชน

ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ “การแปรรูป” ผลิตผลสู่ชุมชน

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลไม้ ต่อยอดผลิตผลทางการเกษตร เพื่อประโยชน์ของ เกษตรกร ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก (SMEs) ทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

11.jpg

ผลงานในนามคณะกรรมการสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย วาระปี 2563-2564

บันทึกความร่วมมือทาง

นายทรงศักดิ์ มงคลนำเจริญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Managing Director บริษัท คูลอินโนเทค จำกัด และได้ร่วมกิจกรรมกับทางสมาคมเครื่องทำความเย็นในช่วงปี 2563-2564 ในตำแหน่ง กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม CSR