top of page

ผลงานในนามคณะกรรมการสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย วาระปี 2563-2564

กรรมการสมาคมเครื่องทำความเย็น

เมื่อนายทรงศักดิ์ มงคลนำเจริญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Managing Director บริษัท คูลอินโนเทค จำกัดและได้ร่วมกิจกรรมกับทางสมาคมเครื่องทำความเย็นช่วงปี 2563-2564 ในตำแหน่ง กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ซึ่งได้สร้างผลงานโดยสรุปได้ดังนี้

โครงการ“ปันน้ำใจช่วยเหลือชุมชน” 2563

จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ชุมชนทรัพย์สินใหม่

(รามคำแหง 39 แยก 21) วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

โครงการ“ปันน้ำใจช่วยเหลือชุมชน” 2563
กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และปลูกต้นไม้ เพื่อลด PM 2.5

จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักปฏิบัติธรรมอุดมทรัพย์ วัดอโศการาม 2 จังหวัดปทุมธานี

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรักใคร่สามัคคีในกลุ่มคณะกรรมการ และทำให้สมาชิกได้มาทำความรู้จักกันยิ่งขึ้น

กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และปลูกต้นไม้ เพื่อลด PM 2.5
โครงการ “ทอดผ้าป่าความรู้ ประจำปี 2563”

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ณ โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์) อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลน และด้อยโอกาสทางการศึกษาตามชนบทในการสนับสนุนสิ่งของ และทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้เป็นงบประมาณในการบริหารจัดการทางด้านการศึกษา

โครงการ “ทอดผ้าป่าความรู้ ประจำปี 2563”
โครงการ“ปันน้ำใจช่วยเหลือชุมชน” 2564

จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ชุมชนทรัพย์สินใหม่ (รามคำแหง 39 แยก 21) วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

โครงการ“ปันน้ำใจช่วยเหลือชุมชน” 2564
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ไตรมาส 4

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000 บาท และสิ่งของอุปโภคบริโภค

ให้แก่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ไตรมาส 4
โครงการ “ทอดผ้าป่าความรู้ ประจำปี 2564”

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564

ณ โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์) อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลน และด้อยโอกาสทางการศึกษาตามชนบทในการสนับสนุนสิ่งของ และทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้เป็นงบประมาณในการบริหารจัดการทางด้านการศึกษา

โครงการ “ทอดผ้าป่าความรู้ ประจำปี 2564”
ผลงานด้าน อื่นๆ

ทีม “การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น”ประจำปี 2563

ได้รับรางวัล สมาคมการค้าดีเด่นมิติที่ 3 คุณภาพการให้บริการ

ทีม “การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น”ประจำปี 2564

ได้รับรางวัล

       -      สมาคมการค้าดีเด่นมิติที่ 1 ผลสำเร็จตามพันธกิจ

       -      สมาคมการค้าดีเด่นมิติที่ 2 ความสามารถในการบริหารจัดการ

       -      สมาคมการค้าดีเด่นมิติที่ 3 คุณภาพการให้บริการ

ทีม “การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น”ประจำปี 2563
ทีม “การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น”ประจำปี 2564
10.jpg

คณะทำงาน ยุทธศาสตร์

       -      ปรับปรุง Website ใหม่

       -      บริหารจัดการสมาชิก Member

11.jpg

คณะทำงาน Super activity

       -      วางแผนการทำ Branding

       -      บริการจัดการฐานข้อมูล Google Drive

คณะทำงาน ยุทธศาสตร์
คณะทำงาน Super activity

อ่านเพิ่มเติม ความรู้ก่อนติดตั้งระบบทำความเย็น ได้ที่ :

บทความแนะนำ

Picture 4.jpg

เปลี่ยนห้องในบ้าน
ให้เป็นห้องเย็นขนาดเล็ก

สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการสร้างห้องสำหรับจัดเก็บสินค้าด้วยระบบทำความเย็น คุณสามารถเปลี่ยนห้องในบ้านให้เป็นห้องเย็น

Picture1e42.png

Main Components

อุปกรณ์หลักในระบบทำความเย็นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และถูกแบ่งประเภทออกอย่างไร สามารถกดอ่านเพิ่มเติมได้เลยครับ

Picture%201_edited.jpg

ก่อนติดตั้งห้องเย็น
ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

ทำความรู้จักประเภทห้องเย็น ห้องแช่แข็ง เลือกติดตั้งกับผู้ที่เชี่ยวชาญ ระบบ ห้องเย็น ห้องแช่แข็งและอุปกรณ์ต่างๆภายในห้อง

bottom of page